Pretura sectorului Rîscani anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

1. Concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Pretura sectorului Rîscani anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de
specialist principal în Secția administrație publică locală și specialist superior în
Secția asistență juridică.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal/prin poștă/prin e-mail,
în termen de cel puțin 20 de zile calendaristice din data publicării anunțului pe
portalul ,,cariere gov.md” și vor conține următoarele acte:
- formularul de participare, specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la
ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
201 din 11.03.2009 ,,Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI
din 4 iunie 2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecționare profesională și/sau de specializare;
- certificate/adeverințe semnate de conducători și contabili-șefi ai instituției,
organizației sau întreprinderii în care a activat solicitantul, autentificată prin stampilă,
în care trebuie să se facă referință la documentul (ordin, dispoziție, etc.,), care
confirmă vechimea în muncă a acestuia;
- cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere;
- acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită vor fi afișate la
sediul instituției, pe site - ul www.rascani.md , la sediul entității publice (într-un loc
vizibil) și pe portalul ,,cariere.gov.md”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției (str.Kiev, 3, bir. nr. 25)
sau la nr.de tel. (022) 444309, zilnic, între orele 8.00 - 17.00, pauză:12.00 - 13.00.
Data și ora desfășurării probei scrise și a interviului vor fi anunțate ulterior.

Comisia de concurs

2. CONDIŢII pentru ocuparea funcţiei publice (de execuție) vacante de specialist superior în Secția asistență juridică

Scopul general al funcţiei:
- Exercitarea funcțiilor de autoritate tutelară pentru persoanele asupra cărora a fost instituită măsura
de ocrotire judiciară sub formă de tutelă; Coordonarea, în condițiile legii, a activității de asistență
socială;
Sarcinile de bază:
- Exercitarea funcțiilor de autoritate tutelară pentru persoanele asupra cărora a fost instituită măsura
de ocrotire judiciară sub formă de tutelă; Evidența persoanelor asupra cărora a fost instituită măsura
de ocrotire judiciară sub formă de tutelă;
- Reprezentarea Preturii în instanțele de judecată;
- Coordonarea, în condițiile legii, a activității de asistență socială;
- Asigurarea persoanelor asupra cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub formă de
tutelă, coordonarea activității tutorilor;
La funcţia indicată pot candida persoanele care întrunesc condiţiile de participare la concurs,
inclusiv, condiţiile de bază prevăzute de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcţia
publică si statutul funcţionarului public”.
Condițiile de participare la concurs:
Condiţii de bază:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova si domiciliul permanent pe teritoriul ei;
- cunoaşte limba de stat citit, scris si vorbit și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în
teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
- este apt, din punct de vedere al sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
- are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca
pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a
dispus această interdicție;
- în ultimii 5 ani nu a fost distituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1), lit.a) și b) sau nu i-
a încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
- nu este privată de dreptul de a ocupa funcții publice sau de a exercita o anumită activitate, ca
pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a
dispus această interdicție;
Atribuții de serviciu:
- Reprezentarea intereselor Preturii sectorului Rîșcani în instanța de judecată pe cauzele de aplicare a
măsurilor de ocrotire judiciară sub formă de tutelă;
- Perfectarea referințelor pe cauzele de aplicare a măsurilor de ocrotire judiciară sub formă de tutelă;

2

- Pregătirea dosarului personal al persoanei în privința căreia urmează a fi aplicată tutela;
- Monitorizarea executării hotărârilor instanței de judecată privind tutela;
- Elaborarea proiectului de dispoziție a pretorului privind acordarea unor împuterniciri tutorelui;
- Asigurarea legalității dispozițiilor elaborate de către entitatea publică;
- Pregătirea referințelor la cererile de chemare în judecată, în care Prertura de sector este parte;
- Pregătirea, la necesitate, a contestațiilor;
- Monitorizarea în permanență a problemelor abordate în cadrul ședințelor de judecată și raportarea
despre mersul soluționării acestora;
- Propunerea exercitării căilor de atac ordinare și extraordinare și a altor măsuri prevăzute de lege
pentru soluționarea cauzelor în care entitatea publică este parte;
- Acordarea asistenței juridice cetățenilor la întocmirea plângerilor și a petițiilor;
- Reprezentarea Preturii sectorului Rîșcani în instanțele de judecată, în litigiile privind legalitatea
deciziilor adoptate și în cele care rezultă din raporturile cu alte autorități publice, persoane fizice și
juridice;
- Stabilirea dreptului la asistență socială, în temeiul anchetei și al actelor constatatoare;
- Menținrea, reabilitarea și dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de
dificultate în care se află beneficiarul și familia acestuia;
- Evaluarea nevoilor;
- Planificarea dezvoltării acestor servicii pe baza nevoilor identificate, inclusiv a resurselor financiare
necesare și prestare a serviciilor;
- Înlăturarea stării de dificultate a persoanelor sau familiilor și asigurarea integrării lor în societate, cu
recuperarea principiului autonomiei;
- Restabilirea/îmbunătățirea relațiilor acestora în societate;
- Sesizarea autorității tutelare despre personalul asupra căruia trebuie instituită tutela/curatela;
- Instituirea măsurilor provizorii de protecție a beneficiarilor asupra cărora se consideră necesar de a
institui tutela sau curatela;
- Luarea deciziei cu privire la instituirea tutelui;
- Ținerea evidenței persoanelor asupră cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub formă
de tutelă, conform procedurii și a Registrului de evidență a acestora;
- Realizarea activităților privind implementarea sistemului de control intern managerial (CIM), la
nivel de secție;
Cerințe specifice:
- Cunostinţe: Cunoașterea legislației de profil, în domeniul reformelor ce au loc în domeniul de
referință; cunoașterea calculatorului, a limbii de stat;
- Abilităţi:
- de comunicare eficientă, de lucru cu informația;
- de utilizare a mijoacelor tehnice de birou;
- de lucru în echipă şi independent, spirit de iniţiativă;
- analiză, sinteză, planificare, organizare și coordonare a activității în cadrul Secției;
- mobilizare, soluționare de probleme;
- negociere și aplanare a situațiilor de conflict;
- Atitudini/Comportamente:
Responsabilitate, disciplină executorie, corectitudine, operativitate, spirit de inițiativă, tendința
de a-și perfecționa pregătirea profesională, comportament decent, respect față de colegi, solicitanți,
receptivitate la idei noi, flexibilitate, loialitate, integritate profesională, comportament etic

3
adaptabilitate la specificul unei situații, comunicare eficientă, creativitate, spirit de inițiativă și
observație, punctualitate, respect și tact în relația cu colegii, solicitanții, ș.a.;
Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e - mail dosarul de concurs, care va
conţine:
* formularul de participare;
* copia buletinului de identitate;
* copia diplomei de studii corespunzătoare funcţiei pentru care se candidează;
* copiile altor diplome de studii si certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
relevante pentru funcţia vacantă;
* copia carnetului de muncă sau certificat eliberat de la locul vechi de muncă privind vechimea în
muncă;
* cazierul judiciar;
* Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu
documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor (pct.12 din Hotărârea de Guvern nr.201 din
11.03.2009). În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, prevederile pct.12
se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de
concurs.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are
obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de 10 zile
calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului
administrativ de numire.
Documentele se prezintă obligatoriu în limba de stat. Documentele scrise intr-o limba străină
si fară traducerea legalizată în limba de stat nu vor fi luate în considerare.
Etapele concursului:
Concursul se desfaşoară în două etape: proba scrisă şi interviul.
Data limită până la care poate fi depus dosarul:
Dosarul de concurs se depune în timp de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului
peportalul guvernamental ,,cariere.gov.md”și pe pagina web a instituției.
Dosarele depuse cu întârziere sau incomplete, automat resping candidaţii.
Adresa:
MD - 2068, mun.Chisinau, str. Kiev nr. 3, e - mail: anastasiaistrati@ mail.ru, bir. 25, etaj - 2;
tel. de contact: (022) 44-43-09;
Persoana de contact: dna Anastasia Istrati, specialist principal Serviciul resurse umane;
Cheltuielile:
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului (publicarea anunțului, a informației
privind condițiile de desfășurare a concursului, multiplicarea formularelor de partcipare, etc., sunt
suportate de Pretura sectorului Rîşcani, iar cele legate de participare la concurs (deplasarea la locul
de desfăşurare a concursului, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe
documente, etc., sunt suportate de participanţii la concurs.

4

Bibliografia generală a concursului:
Acte normative în domeniul serviciului public:
- Legea nr.158– XVI din 04.07.2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”.
- Hotărârea de Guvern nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 -
XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
- Legea nr.155 din 21.07.2011 privind aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice;
- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr.154 din 28.03.2003 „ Codul Muncii al RM”;
- Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
- Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
- Legea nr.136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chișinău;
- Rregulamentul de organizare și funcționare a preturilor de sector, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chișinău nr.4/4 din 13 decembrie 2019;
Dispoziţii finale:
- La concurs se admit doar persoanele care întrunesc condiţiile de participare;
- Candidatul poate participa la concurs doar pentru o singura funcţie vacantă;
- Învingătorul concursului care exercită o funcţie publică pentru prima dată este numit în funcţie
publică în calitate de funcţionar public debutant;
- În perioada de probă, funcţionarul public debutant se integrează în autoritatea publică. În aceasta
perioadă, concomitent, se verifică cunostinţele, abilităţile si atitudinile profesionale ale funcţionarului
public debutant;
- La expirarea perioadei de probă se evalueaza activitatea profesională a funcţionarului public
debutant. Se stabileşte calificativul „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”;
- Funcţionarul public debutant care a obţinut calificativul „satisfăcător” este confirmat în funcţia
publică, cel care a obţinut calificativul „nesatisfăcător” este eliberat din funcţia publică.
Comisia de concurs

3. CONDIŢII pentru ocuparea funcţiei publice (de execuție) vacante de specialist principal în Secția administrație publică locală

Scopul general al funcţiei:
- Actualizarea și asigurarea funcționalității Registrului de Stat al alegătorilor din sectorul Rîșcani.
Sarcinile de bază:
- Actualizarea datelor în Registrul de Stat a Alegătorilor (RSA), cu statut de registrator, conform
autorizării din partea Comisiei Electorale Centrale;
- Acordarea de asistență tehnică în cadrul scrutinelor electorale (alegeri parlamentare, alegeri
prezidențiale, alegeri locale, referendumuri);
- Includerea actelor Preturii în Registrul de Stat al Actelor Locale;
- Asigurarea prestării serviciului de perfectare a certificatelor de la locul de trai și componență a
familiei, inclusiv pentru apostilare de Ministerul Justiției, în cazul când certificatele sunt prezentate
peste hotarele țării;
- Monitorizarea respectării și implementării prevederilor politicii de securitate a datelor cu caracater
personal;
- Acordarea de asistență tehnică la organizarea în elaborarea actelor organizatorice și de dispoziție, ce
țin de competența Secției APL.
La funcţia indicată pot candida persoanele care întrunesc condiţiile de participare la concurs,
inclusiv, condiţiile de bază prevăzute de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008,,Cu privire la funcţia
publică si statutul funcţionarului public”.
Condițiile de participare la concurs:
Condiţii de bază:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova si domiciliul permanent pe teritoriul ei;
- cunoaşte limba de stat citit, scris si vorbit și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în
teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
- este apt, din punct de vedere al sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
- are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca
pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a
dispus această interdicție;
- în ultimii 5 ani nu a fost distituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1), lit.a) și b) sau nu i-
a încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
- nu este privată de dreptul de a ocupa funcții publice sau de a exercita o anumită activitate, ca
pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a
dispus această interdicție;

2

Atribuții de serviciu:
- Îndeplinirea atribuțiilor registratorului:
- Conlucrarea cu administratorul și furnizorii de date;
- Crearea, ștergerea adreselor, străzilor;
- Crearea, șrergerea declarațiilor de ședere, la cererea alegătorului;
- Crearea, ștergerea secțiilor de votare;
- Arondarea și modificarea adresei/străzii la o secție; Arondarea alegătorului la o secție sau alta;
sau alta;
- Schimbarea statutului alegătorului;
- Îndeplinirea și a altor atribuții necesare bunei funcționări a Registrului;
- Modificarea/schinbarea statutului alegătorului;
- Predarea listelor electorale, în termenii stabiliți de cadrul legal, birourile electorale ale secțiilor de
votare constituite în sectorul Rîșcani;
- Recepționarea și ținerea evidenței declarațiilor de ședere depuse de către cetățenii cu drept de vot
privind includerea în lista electorală în secția de votare corespunzătoare locului șederii acestora
pentru participare la alegeri, conform prevederilor Codului Electoral și furnizarea datelor către
Comisia Electorală Centrală;
- Recepționarea, în perioada electorală, de la secțiile de votare din sectorul Rîșcani și transmiterea
către CECEM Chișinău nr.1 informațiile, conform cerințelor reglementatorii;
- Asigurarea respectarii regulilor de fond și formă în elaborarea actelor organizatorice și de
dispoziție;
-Eliberarea certificatelor (de la locul de trai, despre componența familiei);

Cerințe specifice:
- Cunostinţe: Cunoașterea legislației de profil, în domeniul administrării publice; cunoașterea
calculatorului, a limbii de stat;
- Abilităţi:
- de comunicare eficientă, de lucru cu informația;
- de utilizare a mijoacelor tehnice de birou;
- de lucru în echipă şi independent, spirit de iniţiativă;
- analiză, sinteză, planificare, organizare și coordonare a activității în cadrul Secției;
- mobilizare, soluționare de probleme;
- negociere și aplanare a situațiilor de conflict;
- Atitudini/Comportamente:
Responsabilitate, disciplină executorie, corectitudine, operativitate, spirit de inițiativă, tendința
de a-și perfecționa pregătirea profesională, comportament decent, respect față de colegi, solicitanți,
receptivitate la idei noi, flexibilitate, loialitate, integritate profesională, comportament etic
adaptabilitate la specificul unei situații, comunicare eficientă, creativitate, spirit de inițiativă și
observație, punctualitate, respect și tact în relația cu colegii, solicitanții, ș.a.;
Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e - mail dosarul de concurs, care va
conţine:

3

* formularul de participare;
* copia buletinului de identitate;
* copia diplomei de studii corespunzătoare funcţiei pentru care se candidează;
* copiile altor diplome de studii si certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
relevante pentru funcţia vacantă;
* copia carnetului de muncă sau certificat eliberat de la locul vechi de muncă privind vechimea în
muncă;
* cazierul judiciar;
* Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu
documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor (pct.12 din Hotărârea de Guvern nr.201 din
11.03.2009). În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, prevederile pct.12
se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de
concurs.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are
obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de 10 zile
calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului
administrativ de numire.
Documentele se prezintă obligatoriu în limba de stat. Documentele scrise intr-o limba străină
si fară traducerea legalizată în limba de stat nu vor fi luate în considerare.
Etapele concursului:
Concursul se desfaşoară în două etape: proba scrisă şi interviul.
Data limită până la care poate fi depus dosarul:
Dosarul de concurs se depune în timp de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului
peportalul guvernamental ,,cariere.gov.md”și pe pagina web a instituției.
Dosarele depuse cu întârziere sau incomplete, automat resping candidaţii.
Data limită până la care poate fi depus dosarul:
(18.05.2023 – 12.06.2023) .
Adresa:
MD - 2068, mun.Chisinau, str. Kiev nr. 3, e - mail: anastasiaistrati@ mail.ru, bir. 25, etaj - 2;
tel. de contact: (022) 44-43-09;
Persoana de contact: dna Anastasia Istrati, specialist principal Serviciul resurse umane;
Cheltuielile:
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului (publicarea anunțului, a informației
privind condițiile de desfășurare a concursului, multiplicarea formularelor de partcipare, etc., sunt
suportate de Pretura sectorului Rîşcani, iar cele legate de participare la concurs (deplasarea la locul
de desfăşurare a concursului, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe
documente, etc., sunt suportate de participanţii la concurs.

4

Bibliografia generală a concursului:
Acte normative în domeniul serviciului public:
- Legea nr.158– XVI din 04.07.2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”.
- Hotărârea de Guvern nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 -
XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
- Legea nr.155 din 21.07.2011 privind aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice;
- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr.154 din 28.03.2003 „ Codul Muncii al RM”;
- Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
- Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
- Legea nr.136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chișinău;
- Rregulamentul de organizare și funcționare a preturilor de sector, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chișinău nr.4/4 din 13 decembrie 2019;
Dispoziţii finale:
- La concurs se admit doar persoanele care întrunesc condiţiile de participare;
- Candidatul poate participa la concurs doar pentru o singura funcţie vacantă;
- Învingătorul concursului care exercită o funcţie publică pentru prima dată este numit în funcţie
publică în calitate de funcţionar public debutant;
- În perioada de probă, funcţionarul public debutant se integrează în autoritatea publică. În aceasta
perioadă, concomitent, se verifică cunostinţele, abilităţile si atitudinile profesionale ale funcţionarului
public debutant;
- La expirarea perioadei de probă se evalueaza activitatea profesională a funcţionarului public
debutant. Se stabileşte calificativul „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”;
- Funcţionarul public debutant care a obţinut calificativul „satisfăcător” este confirmat în funcţia
publică, cel care a obţinut calificativul „nesatisfăcător” este eliberat din funcţia publică.
Comisia de concurs